คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
อบต.เนินแจงจัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดและสานสัมพันธ์ในครอบครัว ครั้งที่ ประจำปี 2554  
 

ด้วยสภาพสังคมไทยวันนี้ มีปัญหาสังคมมากมาย ทั้งในเรื่อง ความสมัครสมานสามัคคี และในเรื่องทางด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้ทุกคนต้องทำงานเพิ่มมากขึ้น ส่งผลทำให้สมาชิกในครอบครัวขาดความสัมพันธ์ขาดการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในครอบครัว ปัญหาจากจุดเล็กๆจากสถาบันครอบครัวทำให้บางครอบครัวเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย เช่น ปัญหาการหย่าร้าง  การมั่วสุมยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เป็นต้น  ปัญหาต่าง ๆเหล่า ถ้าทุกฝ่ายไม่รีบเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแล้วปัญหาต่าง ๆก็จะลุกลามส่งผลส่งผลกระทบในวงกว้างจากปัญหาระดับครอบครัวก็จะกลายเป็นปัญหาระดับสังคมที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ  จากสาเหตุของการเกิดปัญหาสังคมดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงในฐานะที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรง จึงได้ประสานความร่วมมือกับศูนย์พัฒนาสังคม  หน่วยที่ 73 จังหวัดอุทัยธานีและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองอุทัยธานี ทั้งในด้านงบประมาณและด้านวิชาการในการดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังและสานความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ขึ้นมา  โดยวัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรักความอบอุ่นความเข้าใจระหว่างสมาชิกในครอบครัว
2. เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดให้กับครอบครัว เด็ก  เยาวชน และผู้ปกครอง
3. เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวได้ทำร่วมกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 มี.ค. 2554 เวลา 14.30 น. โดย คุณ รัตนา ศรีแตง

ผู้เข้าชม 4059 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย