หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
            ตำบลเนินแจงตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของอำเภอเมือง อุทัยธานี อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองอุทัยธานีโดยเฉลี่ย 12 กิโลเมตร แยกการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีพื้นที่ ถือครองทั้งหมด 18.63 ตารางกิโลเมตร หรือ 11,644 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 9,559 ไร่ ที่อยู่ อาศัย 2,055 ไร่ พื้นที่หนองน้ำสาธารณประโยชน์ 9 ไร่ ที่ว่างเปล่า 21 ไร่  
 
 
 
 
            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลเนินแจงมีสภาพเป็นที่ ราบลุ่มในฤดูฝน ถ้าฝนตกหนักจะทำให้เกิดน้ำหลากและ ไหลเข้า ท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรเป็น ประจำทุกปี ซึ่งเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากมากเพราะมีพื้นที่ อยู่บริเวณใต้เขื่อนวังร่มเกล้า ประกอบกับตำบลเนินแจงพื้น ที่ส่วนใหญ่ เป็นดินร่วนปนทราย พอถึงฤดูแล้งทำให้กักเก็บน้ำไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้เป็น ประจำทุกปีเช่นกัน พื้นที่ด้านทิศเหนือเป็นแนวเทือกเขา พะแวง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลเนินกว้าว อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองไผ่แบน อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหาดสูง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประวัติ
หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านบุญลือ 253 263 512 123  
2   บ้านตากแดด 50 41 90 26
  3   บ้านตานาด 158 154 303 78  
4   บ้านตานาด 123 117 237 57
  5   บ้านเนินตารักษ์ 125 136 262 71  
6   บ้านวังงิ้ว 109 113 225 53
  7   บ้านเขาพะแวง 140 126 266 83  
8   บ้านหนองอีเติ่ง 63 56 121 36
  9   บ้านเขาพะแวงเหนือ 180 157 325 86  
    รวม   1,201 1,163 2,364 613
 
 
 
            ประชากรในตำบลเนินแจงส่วนใหญ่ประกอบ อาชีพ ด้านการเกษตร (การทำนา) เป็นอาชีพหลัก และมีเลี้ยงสัตว์,รับจ้างทั่วไป,ค้าขายเป็นอาชีพรอง