หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 62 
 
การนำเงินส่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบการบริหารการเงินภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) (นิติกรรมที่ดิน ต.ค.62) [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 93 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ย 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
 
แจ้งอปท.จัดส่งรายงานการเงิน ประจำปีงปม.พ.ศ. 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 88 
 
ประชาสัมพันธ์เเนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เเละที่เเก้ไขเพิ่มเติม [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
 
ซักซ้อมเเนวทางการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกรอบหลักสูตรเเกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เเละหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1118