หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
การจัดเก็บข้อมุลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 122 
 
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) รอบการประเมินที่ 2 [ 4 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารเพิ่มเติม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วบยางธรรมชาติ (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 134 
 
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม (ด่วนที่สุด) [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
 
แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัดสุ(ด่วนที่สุด) [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 104 
 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 139 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 1104