หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
     

 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [ 7 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1052 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิตประจำเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1113 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ ๑) [ 4 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 938 
 
แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๔๐๙๘) [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 883 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1649 
 
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 2945) [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 753 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 (ที่ อน 0037.3/14012) [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 728 
 
<< หน้าแรก...     1057      1058      1059      1060     (1061)     1062      1063      1064      1065     ....หน้าสุดท้าย >> 1159