หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
     

 
สำรวจความเสียหายด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) (ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 655) [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 862 
 
ขอแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการและแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554 (ที่ อน 0037.3/ว 3041) [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1184 
 
ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี เรื่อง ตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล(เพิ่มเติม) ลงวันที่ 29 มกราคม 2553  [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1478 
 
ประกาศ ก.ท.จ.อุทัยธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ลงวันที่ 30 มิ.ย.2549 [ 10 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 2167 
 
มติ ก.ท.จ.อุทัยธานี ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554  [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1591 
 
การสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1712 
 
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลปี๒๕๕๕ [ 9 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 751 
 
<< หน้าแรก...     1058      1059      1060      1061     (1062)     1063      1064      1065      1066     ....หน้าสุดท้าย >> 1162