หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลค่าพิกัดแผนที่แสดงขอบเขตและสถานที่ดำเนินโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนระบบสารสนเทศด้านงบประมาณเชิงภูมิสารสนเทศ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๙) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1401 
 
ขอความร่วมมือสำรวจความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๗) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1026 
 
การสนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการเมืองภาคพลเมืองของรัฐบาล (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๔๖๐๘) [ 29 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1740 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำเวทีกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานีประจำปี ๒๕๕๔ [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 903 
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 5210 
 
ขอความอนุเคราะห์ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรจุโครงการ/กิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวไว้ในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2112 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1109 
 
<< หน้าแรก...     1071      1072      1073      1074     (1075)     1076      1077      1078      1079     ....หน้าสุดท้าย >> 1118