หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
ขอความร่วมมือในการประสานการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1019 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 28 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 33582 
 
หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๙) [ 25 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 9083 
 
การคัดเลือกผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๓๙๗๙) [ 25 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1791 
 
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ [ 25 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 3287 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๘) (สำหรับเทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1048 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๘๒๘) (สำหรับอำเภอ) [ 24 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 932 
 
<< หน้าแรก...     1072      1073      1074      1075     (1076)     1077      1078      1079      1080     ....หน้าสุดท้าย >> 1118