หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตประจำเดือนมิถุนายน๒๕๕๕ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ด่วนทีั่่สุด) [ 2 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 900 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเืรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับรอบการประเมินที่๒ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕(วันที่๑เมษายน-๓๐กันยายน๒๕๕๕) [ 2 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 685 
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งบุคลากร๔ [ 29 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 3390 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน"ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น" [ 29 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1041 
การเรียกชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำ [ 29 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 885 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เมื่อวันที่21มิถุนายน2555) [ 29 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 817 
การโอนเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2555(เมื่อวันที่12มิถุนายน2555) [ 29 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 705 
 
<< หน้าแรก...     1072      1073      1074      1075     (1076)     1077      1078      1079      1080     ....หน้าสุดท้าย >> 1240