หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
     

 
การพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice : GAP) สำหรับพืชของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๕) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1553 
 
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชชาการ "๑ ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๖) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1091 
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะ ดนตรี และการแสดง (ที่ อน 0037.3/ว 1258) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1661 
 
การดำเนินการตอบข้อหารือเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม ผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๖๑) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1114 
 
การแข่งขัน ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๒๒๕) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1401 
 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2554 (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๓๙๔) [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 2312 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1093 
 
<< หน้าแรก...     1077      1078      1079      1080     (1081)     1082      1083      1084      1085     ....หน้าสุดท้าย >> 1133