หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/๒๐๖) [ 4 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1387 
 
แจ้งประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ (อน ๐๐๓๗.๓/ว ๒๗๙๐ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔) [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 5389 
 
โครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๙๗) [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1156 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔(ภาษีมูลค่าเพิ่ม๑ใน๙)ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 989 
 
การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 5530 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ "สานฝันให้เป็นจริง" โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของนักวิชาการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะ คนตร [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1705 
 
การนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 869 
 
<< หน้าแรก...     1079      1080      1081      1082     (1083)     1084      1085      1086      1087     ....หน้าสุดท้าย >> 1118