หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
     

 
ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ "การบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑" (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๙๔๑) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1258 
 
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๕๑๓) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 2475 
 
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ อน ๐๐๓๗.๕/๑๕๙๑๕) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 18764 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2553 [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1442 
 
โครงการ "จักรยานทางไกลเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช เทิดไท้องค์ราชันย์" (ด่วนที่สุด ที่ อน ๐๐๓๗.๑/๑๒๐๓๗)  [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1250 
 
การคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการศึกษา ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (ที่ อน ๐๐๓๗.๓/ว ๑๕๙๑๕) [ 30 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1435 
 
มติ ก.อบต.จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 [ 29 พ.ย. 2553 ]    อ่าน 1819 
 
<< หน้าแรก...     1100      1101      1102      1103     (1104)     1105      1106      1107      1108     ....หน้าสุดท้าย >> 1118