หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

นายวิทวัส เจนทัน
กำนันตำบลเนินแจง
(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3)
 
 


นายล้วน จันทร์รัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1


นายวิเชียร ต่วนเทศ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2


นายกิตติบดี แสงอุทัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4


นายอนันต์ ธรรมชีวัน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5


นางสมพิศ สีแตง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6


นายอดุลย์ ภูกาม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7


นายปรีชา สมัครสาริ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8


นายถวิล วัดนาต
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9