หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

นายบรรจบ บาระมี
ประธานสภา อบต.เนินแจง
 

นายสุทธิพงษ์ วงษา
รองประธานสภา อบต.เนินแจง

นางจันทนา คล้ายนาค
เลขานุการสภา อบต.เนินแจง
 
 


นายสุทนต์ กล่ำเจริญ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายสมพงษ์ บุญช่วย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายวัชราวุธ รูปปัทม์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางสมปอง บางแบ่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายสมศักดิ์ ปั้นทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางละม่อม อารีภักดิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายสมหมาย จินดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายมนัส สวัสดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสนุ่น จันทร์เอี่ยม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6