หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
 

เพื่อให้การทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง                        เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจรัฐและมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จึงประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 17.47 น. โดย คุณ รัตนา ศรีแตง

ผู้เข้าชม 62 ท่าน