หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562  
 

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 โดยมีการประเมิน 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ, ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านที่ 4 ด้านการบริหารสาธารณะ และด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล คณะกรรมการประเมิน จำนวน 4 ท่าน คือ นายสมพร เสิบกลิ่น ท้องถิ่นอำเภอหนองข่างหย่าง,นายมนูญ บุญมี ปลัดเทศบาลหนองสระ, นางสาวฉวีวรรณ ขำคำ หัวหน้างานบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี และนางสาวฤทัยรัตน์ เคลือนุตยางกูร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี
      องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ได้รับการตรวจประเมินเป็นที่เรียบร้อยและได้รับคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างดี
      ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินเป็นอย่างสูง ที่เสียสละเวลามาประเมินและให้คำแนะนำต่างๆ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2562 เวลา 13.01 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 138 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย