หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 

 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
                องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดำเนินการดังกล่าว จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริตเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงยึดถือปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเจตจำนงการบริหารงาน ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้ดำเนินการและขอกำหนดดังนี้
1.นำประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ ถือปฏิบัติ
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทำการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.เนินแจง http://www.nernchaeng.go.th

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2562 เวลา 16.53 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 16 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย