หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประกาศ เรื่อง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ประจำปีการศึกษา 2563  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ประจำปีการศึกษา 2563

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
(เด็กเกิตระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม พศ.2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561)
1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

2. จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร จำนวน 50 คน

3. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
3.1ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์แล้ว
3.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด /ผู้ปกครอง 1 ชุด
3.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.4 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันที่ยื่นใบสมัคร
3.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
3.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง 1 ชุด

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครเด็ก
4.1 ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง 98 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ในวัน เวลาราขการ
4.2 กำหนดการรับสมัครเด็ก วันที่ 9 มีนาคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563 เวล
า 09.00-16.30 น, ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ในวันเวลาราชการ

5. วันมอบตัว
ผู้ที่ได้รับเข้าเรียนให้มอบตัววันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนินแจง

6. กำหนดเวลาเรียน
6.1 เปิดเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
6.2 เวลาเข้าเรียน 08.30 น. -เวลาเลิกเรียน 15.30 น.๗,
7.อุปกรณ์การเรียนศูนย์พัฒนาเด็กล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา

8. กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือมีอายุไม่ครบตามที่กำหนดตามข้อ ให้คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาขอยกเวันโดย
ความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.พ. 2563 เวลา 14.35 น. โดย คุณ รัตนา ศรีแตง

ผู้เข้าชม 50 ท่าน