หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก และเยาวชนตำบลเนินแจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

     วันที่ 12-13 กันยายน 2563 งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.เนินแจง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเนินแจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 วัน ดังนี้
     วันแรก :วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
     - การบรรยายให้ความรู้ “ภาวะปัญหาและผลกระทบต่อการใช้สารเสพติด”
     - การบรรยายให้ความรู้ “สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์”/“รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง  ไม่ให้ท้อง”
     - กิจกรรมกลุ่ม การระดมความคิดเห็นแนวทางและการแก้ไขปัญหา
     - กิจกรรมกลุ่ม เปิดโปงเรื่อง sex ตรวจเช็คเรื่องรัก/ Safe sex
     - กิจกรรมกลุ่ม “หลักการปฏิเสธ”
     - กิจกรรมกลุ่ม “ประเมินความเสี่ยง QQR”
     - กิจกรรมกลุ่ม “แลกน้ำ”
     - สำนึกรักตัวเองและครอบครัว “รู้จักรัก รู้จักป้องกัน”
โดย วิทยากร คุณณิชากรภัทร์  จตุรภัทร์ถิระโชติ และทีมงาน

     วันที่สอง :วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์พืชสมุนไพร PANDA CAMP ตำบลบ้านไร่  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และศูนย์ผลิตภาชนะจากวัตถุดิบธรรมชาติรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านไร่  อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
    วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลเนินแจง ให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต โดยได้รับการพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและอารมณ์อย่างเต็มศักยภาพและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 16.47 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 125 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/173

ลำดับภาพที่ 2/173

ลำดับภาพที่ 3/173

ลำดับภาพที่ 4/173

ลำดับภาพที่ 5/173

ลำดับภาพที่ 6/173

ลำดับภาพที่ 7/173

ลำดับภาพที่ 8/173

ลำดับภาพที่ 9/173

ลำดับภาพที่ 10/173

ลำดับภาพที่ 11/173

ลำดับภาพที่ 12/173

ลำดับภาพที่ 13/173

ลำดับภาพที่ 14/173

ลำดับภาพที่ 15/173

ลำดับภาพที่ 16/173

ลำดับภาพที่ 17/173

ลำดับภาพที่ 18/173

ลำดับภาพที่ 19/173

ลำดับภาพที่ 20/173

ลำดับภาพที่ 21/173

ลำดับภาพที่ 22/173

ลำดับภาพที่ 23/173

ลำดับภาพที่ 24/173

ลำดับภาพที่ 25/173

ลำดับภาพที่ 26/173

ลำดับภาพที่ 27/173

ลำดับภาพที่ 28/173

ลำดับภาพที่ 29/173

ลำดับภาพที่ 30/173

ลำดับภาพที่ 31/173

ลำดับภาพที่ 32/173

ลำดับภาพที่ 33/173

ลำดับภาพที่ 34/173

ลำดับภาพที่ 35/173

ลำดับภาพที่ 36/173

ลำดับภาพที่ 37/173

ลำดับภาพที่ 38/173

ลำดับภาพที่ 39/173

ลำดับภาพที่ 40/173

ลำดับภาพที่ 41/173

ลำดับภาพที่ 42/173

ลำดับภาพที่ 43/173

ลำดับภาพที่ 44/173

ลำดับภาพที่ 45/173

ลำดับภาพที่ 46/173

ลำดับภาพที่ 47/173

ลำดับภาพที่ 48/173

ลำดับภาพที่ 49/173

ลำดับภาพที่ 50/173

ลำดับภาพที่ 51/173

ลำดับภาพที่ 52/173

ลำดับภาพที่ 53/173

ลำดับภาพที่ 54/173

ลำดับภาพที่ 55/173

ลำดับภาพที่ 56/173

ลำดับภาพที่ 57/173

ลำดับภาพที่ 58/173

ลำดับภาพที่ 59/173

ลำดับภาพที่ 60/173

ลำดับภาพที่ 61/173

ลำดับภาพที่ 62/173

ลำดับภาพที่ 63/173

ลำดับภาพที่ 64/173

ลำดับภาพที่ 65/173

ลำดับภาพที่ 66/173

ลำดับภาพที่ 67/173

ลำดับภาพที่ 68/173

ลำดับภาพที่ 69/173

ลำดับภาพที่ 70/173

ลำดับภาพที่ 71/173

ลำดับภาพที่ 72/173

ลำดับภาพที่ 73/173

ลำดับภาพที่ 74/173

ลำดับภาพที่ 75/173

ลำดับภาพที่ 76/173

ลำดับภาพที่ 77/173

ลำดับภาพที่ 78/173

ลำดับภาพที่ 79/173

ลำดับภาพที่ 80/173

ลำดับภาพที่ 81/173

ลำดับภาพที่ 82/173

ลำดับภาพที่ 83/173

ลำดับภาพที่ 84/173

ลำดับภาพที่ 85/173

ลำดับภาพที่ 86/173

ลำดับภาพที่ 87/173

ลำดับภาพที่ 88/173

ลำดับภาพที่ 89/173

ลำดับภาพที่ 90/173

ลำดับภาพที่ 91/173

ลำดับภาพที่ 92/173

ลำดับภาพที่ 93/173

ลำดับภาพที่ 94/173

ลำดับภาพที่ 95/173

ลำดับภาพที่ 96/173

ลำดับภาพที่ 97/173

ลำดับภาพที่ 98/173

ลำดับภาพที่ 99/173

ลำดับภาพที่ 100/173

ลำดับภาพที่ 101/173

ลำดับภาพที่ 102/173

ลำดับภาพที่ 103/173

ลำดับภาพที่ 104/173

ลำดับภาพที่ 105/173

ลำดับภาพที่ 106/173

ลำดับภาพที่ 107/173

ลำดับภาพที่ 108/173

ลำดับภาพที่ 109/173

ลำดับภาพที่ 110/173

ลำดับภาพที่ 111/173

ลำดับภาพที่ 112/173

ลำดับภาพที่ 113/173

ลำดับภาพที่ 114/173

ลำดับภาพที่ 115/173

ลำดับภาพที่ 116/173

ลำดับภาพที่ 117/173

ลำดับภาพที่ 118/173

ลำดับภาพที่ 119/173

ลำดับภาพที่ 120/173

ลำดับภาพที่ 121/173

ลำดับภาพที่ 122/173

ลำดับภาพที่ 123/173

ลำดับภาพที่ 124/173

ลำดับภาพที่ 125/173

ลำดับภาพที่ 126/173

ลำดับภาพที่ 127/173

ลำดับภาพที่ 128/173

ลำดับภาพที่ 129/173

ลำดับภาพที่ 130/173

ลำดับภาพที่ 131/173

ลำดับภาพที่ 132/173

ลำดับภาพที่ 133/173

ลำดับภาพที่ 134/173

ลำดับภาพที่ 135/173

ลำดับภาพที่ 136/173

ลำดับภาพที่ 137/173

ลำดับภาพที่ 138/173

ลำดับภาพที่ 139/173

ลำดับภาพที่ 140/173

ลำดับภาพที่ 141/173

ลำดับภาพที่ 142/173

ลำดับภาพที่ 143/173

ลำดับภาพที่ 144/173

ลำดับภาพที่ 145/173

ลำดับภาพที่ 146/173

ลำดับภาพที่ 147/173

ลำดับภาพที่ 148/173

ลำดับภาพที่ 149/173

ลำดับภาพที่ 150/173

ลำดับภาพที่ 151/173

ลำดับภาพที่ 152/173

ลำดับภาพที่ 153/173

ลำดับภาพที่ 154/173

ลำดับภาพที่ 155/173

ลำดับภาพที่ 156/173

ลำดับภาพที่ 157/173

ลำดับภาพที่ 158/173

ลำดับภาพที่ 159/173

ลำดับภาพที่ 160/173

ลำดับภาพที่ 161/173

ลำดับภาพที่ 162/173

ลำดับภาพที่ 163/173

ลำดับภาพที่ 164/173

ลำดับภาพที่ 165/173

ลำดับภาพที่ 166/173

ลำดับภาพที่ 167/173

ลำดับภาพที่ 168/173

ลำดับภาพที่ 169/173

ลำดับภาพที่ 170/173

ลำดับภาพที่ 171/173

ลำดับภาพที่ 172/173

ลำดับภาพที่ 173/173
<<
>>
X