หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ และพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น  
 

          ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจงเรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ และพนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งสายงานอำนวยการท้องถิ่น
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานอำนวยการท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
          1.ประเภทตำแหน่งที่รับโอน (ย้าย)
               1.1 ประเภท อำนวยการท้องถิ่น
                    1.1.1ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
               1.2 ประเภท วิชาการ
            1.2.1 ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 อัตรา
            1.2.2 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ) จำนวน 1 อัตรา
               1.3 ประเภท ทั่วไป
            1.3.1 ตำแหน่ง นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
            1.3.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
           2.คุณสมบัติของผู้โอน (ย้าย)
                2.1 เป็นพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
                2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
           3.เอกสารประกอบการพิจารณารับโอน (ย้าย)
                3.1 คำร้องขอโอน (ย้าย)
                3.2 หนังสือยินยอมให้โอน (ย้าย)
                3.3 หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
                3.4 สำเนาบัตรประวัติ หรือ ก.พ.7
                3.5 สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                3.6 สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว&ndash;ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส ฯลฯ
          4. กำหนดระยะเวลารับโอน (ย้าย)
               4.1 ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
               4.2 ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
           5. หลักเกณฑ์การพิจารณารับโอน (ย้าย)
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จะพิจารณารับโอน (ย้าย) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ระเบียบ ประกาศ หรือตามกฎหมายกำหนดและมีสมรรถนะตามมาตรฐานตำแหน่งกำหนด
ผู้ประสงค์ที่จะขอโอน (ย้าย) สามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองหรือส่งเอกสารมาที่ที่ทำการ อบต.เนินแจง เลขที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5698 1109 ในวัน เวลา ราชการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 มี.ค. 2564 เวลา 16.35 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 187 ท่าน