หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ขอเชิญผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารในเขตตำบลเนินแจงทุกท่าน ทุกร้าน เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร  
 

        ขอเชิญผู้ประกอบกิจการด้านอาหารและผู้สัมผัสอาหาร ในเขตตำบลเนินแจงทุกท่าน ทุกร้าน เข้ารับการอบรม หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร และผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร (ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.2561)  วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.เนินแจง
          ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีสิทธิได้รับวุฒิบัตรการผ่านการฝึกอบรม

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 18.33 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 109 ท่าน