คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
การประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
 

                เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จัดการประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ รายนายศุภากร ฉลาดธัญกิจ พนักงานส่วนตำบล (บุคลากรทางการศึกษา) ตำแหน่งครู อันดับ คศ.1 สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ
                1.นายเฉลียว จุลมุสิก  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์   ประธานกรรมการ
                2.นางเปมิกา แสงเขียว ครู อันดับ คศ.4 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต
สังกัดเทศบาลเมืองอุทัยธานี  กรรมการ
                3.นางสาวธนภรณ์ โลหะกาลก นักวิชาการศึกษาชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการและเลขานุการ
                ประเมินผลงานด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงานและด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานครู ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
                1. ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยพิจารณาจาก
                2. ด้านคุณภาพการปฏบัติงาน โดยพิจารณาจากสมรรถนะในการปฏบัติงาน ดังนี้
                3. ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียน การสอน โดยพิจารณาจาก 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2561 เวลา 19.17 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 236 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย