หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
การปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนค่าจ้างของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว152)ส่วนที่ 1 [ส่วนที่ 2] [ส่วนที่ 3] 2 ต.ค. 2550
การคัดเลือกบุคลากรสังกัด อปท.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สมาชิกสภาเทศบาลรุ่น 6 ,เลขานุการสภา อปท.รุ่น5,จนท./จพง.จัดเก็บรายได้รุ่น 14 และจนท./จพง.พัสดุรุ่น 13 (มท 0807.3/ว1948) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2550
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่ม ต้นจากระดับ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5 ประจำปี พ.ศ.2550 1 ต.ค. 2550
การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (มท 0891.4/ว1961) [คู่มือการจัดทำแผน ฯ] 28 ก.ย. 2550
แจ้งรายการและยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน (มท 0808.3/ว1971) 28 ก.ย. 2550
การศึกษาอบรมหลักสูตรเปลี่ยนสายงาน (มท 0807.3/ว1960) 28 ก.ย. 2550
หารือคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว3273) 28 ก.ย. 2550
การดำเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน (มท 0890.3/ว1968) 28 ก.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว1957) 28 ก.ย. 2550
การรายงานผลการดำเนินงานและค่าเช่าบ้านตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว1956) [แบบฟอร์มงบดำเนินงาน] [แบบรายงานค่าเช่าบ้าน] 27 ก.ย. 2550
การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0808.5/ว30) 27 ก.ย. 2550
การสำรวจข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (มท 0890.3/ว12765) 27 ก.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย (มท 0809.4/ว148) 27 ก.ย. 2550
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 (มท 0808.3/ว1947) [บัญชีจัดสรรเงินภาษี ฯ] 26 ก.ย. 2550
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษในการสั่งซื้อหรือจ้างทำผลิตภัณฑ์ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (มท 0808.2/ว1874) 26 ก.ย. 2550
แจ้งยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0808.3/ว1942) 26 ก.ย. 2550
ขอเชิญชมสปอตโทรทัศน์ "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา" มท 0801.3/ว430 25 ก.ย. 2550
พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0892.4/ว1925) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ก.ย. 2550
ซักซ้อมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2550 และปีงบประมาณ พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว3239) 25 ก.ย. 2550
ขอส่งหนังสือและแผ่นซีดีรอม "กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน" ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2548-2549 (ด่วนมาก ที่ มท 0804.1/12247) 25 ก.ย. 2550
<< หน้าแรก...     846      847      848      849     (850)     851      852      853      854     ....หน้าสุดท้าย >> 893