หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
ข้อบัญญัติ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
รายงานผลการจัดเก็บสถิติและข้อมูลน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง  ที่ 241/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับระบบการจัดการน้ำเสียชุมชน ลงวันที่ 5 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะทำงานเกี่ยวกับระบบ การจัดการน้ำเสียชุมชน ได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพน้ำเสีย  ในพื้นที่ตามแบบบันทึกข้อมูล อาศัยอำนาจ  ตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการจัดเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 พบว่าในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล เนินแจงไม่พบสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตามแบบรายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บจาแหล่งกำเนิดมลพิษ              

ประกาศ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 00.37 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 194 ท่าน