หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
ประกาศ
 
 

 

ลำดับภาพที่ 1/2

ลำดับภาพที่ 2/2
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง มีความประสงค์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น สายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2563) จำนวน 1 อัตรา  
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดมีความประสงค์ขอโอน (ย้าย) ให้ส่งคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาบัตรประวัติหนังสือยินยอมจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรองความประพฤติ ไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เพื่อประกอบการพิจารณาในการรับโอน(ย้าย) ต่อไป พร้อมนี้ขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เรื่องรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ จำนวน 1 ฉบับ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 00.00 น. โดย คุณ กิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์

ผู้เข้าชม 53 ท่าน