หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
        ตำบลเนินแจงมีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ เส้นทางคมนาคมทางบก โดยมีเส้นทางหลักของ ตำบล ได้แก่ ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3220 (ถนนอุทัยธานี-โกรกพระ)
สะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 5 จำนวน 2 แห่ง
  สะพาน คสล. ข้ามแม่น้ำตากแดด หมู่ที่ 1    
สะพาน คสล. ข้ามคลองวัดโบสถ์ หมู่ที่ 4  
  สะพาน คสล. ข้ามคลองสำลี หมู่ที่ 4    
สะพาน คสล. ข้ามคลองท่ารี่ หมู่ที่ 7  
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
แม่น้ำตากแดด 1 แห่ง  
 
หนอง 4 แห่ง หมู่ที่ 6,8,9
 
คลอง 7 แห่ง  
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
บ่อบาดาล 18 แห่ง  
 
สระน้ำ 3 แห่ง  
 
ถังเก็บน้ำ คสล. 10 แห่ง  
 
ฝายน้ำล้น 5 แห่ง