หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ : งานสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
    หมู่ที่ 5 ถนนอุทัยธานี - โกรกพระ ตำบลเนินแจง อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุทัยธานี 61000
    เบอร์โทรศัพท์ : 0-5698-1102
    โทรสาร : 0-5698-1109
 
 
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
การขอเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน
คำร้องทั่วไป
ขอความอนุเคราะห์น้ำสำหรับอุปโภค - บริโภค
ขอยืมโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ ผ้าคลุมโต๊ะ
ขอยืมอุปกรณ์ อปพร.
ขอกำลัง อปพร.
บัญชีรายชื่อสมาชิก อปพร. ตำบลเนินแจง