หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัด อบต.เนินแจง
หมายเลขโทรศัพท์ 0931311144

นายไพศาล อ่ำทอง
รองปลัด อบต.เนินแจง
หมายเลขโทรศัพท์ 0869360282
 
 

นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
หมายเลขโทรศัพท์ 0636617286


นางมัณฑนา กาบเครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 0816754058


นางสาวณัฐชาพัชร สบายใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0957545576


นางสาววันเพ็ญ เสมสุข
เจ้าพนักงานพัฒชุมชนชำนาญงาน
หมายเลขโทรศัพท์ 0970980777


นางสาวรัตนา ศรีแตง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ 0896389869


นายทวี เพ็ญธัญการ
พนักงานขับรถยนต์
หมายเลขโทรศัพท์ 0899599665


นางสาวรุ่งทิวา สีแตง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์ 0868877380