หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย
มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัด อบต.เนินแจง

นายไพศาล อ่ำทอง
รองปลัด อบต.เนินแจง
 
 

นายกิติศักดิ์ จิรกิติศักดิ์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.


นางมัณฑนา กาบเครือ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวณัฐชาพัชร สบายใจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาววันเพ็ญ เสมสุข
เจ้าพนักงานพัฒชุมชนชำนาญงาน


นางสาวรัตนา ศรีแตง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายทวี เพ็ญธัญการ
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวรุ่งทิวา สีแตง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน