หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
 
 
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ระบบประปา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 
 
 
 
    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    การส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย
 
 
 
 
    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
    ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง