หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
backoffice
backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
www.nernchaeng.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตานาด
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
วัดบุญลือ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
การเกษตรตามแนวพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงาน
อย่างทั่วถึง
นางจันทนา คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
"แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ
เศรษฐกิจดี มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่"

วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
องค์การบริหารส่วนตำบล
เนินแจง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
  การไฟฟ้า
 
จำนวนไฟฟ้าเข้าถึงรวม 9 หมู่บ้าน  
 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 100
 
จำนวนไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน จำนวน 54 จุด รวม 9 หมู่บ้าน
  การประปา
 
จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาหมู่บ้านรวม 613 ครัวเรือน คือ หมู่ที่ 1-9
  การโทรคมนาคม
 
โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 27 เลขหมาย หมู่ที่ 1 - 9
 
 
 
 
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 2 แห่ง หมู่ที่ 3,5
 
โรงสี ข้าว 1 แห่ง หมู่ที่ 7
 
สถานที่รับซื้อข้าว,ลานตากข้าว 1 แห่ง หมู่ที่ 9
 
ร้านค้าจำหน่าย เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 4 แห่ง หมู่ที่ 3,5,7
 
ร้านค้าขายของชำ(ร้านโชห่วย) 16 แห่ง ทุกหมู่บ้าน
 
ฟาร์มเลี้ยงไก่ 3 แห่ง หมู่ที่ 9
  การรวมกลุ่มของประชาชน แยกประเภท ดังนี้
 
กลุ่มอาชีพ 2 กลุ่ม หมู่ที่ 3,4,8
 
กลุ่มออมทรัพย์ 9 กลุ่ม หมู่ที่ 1 - 9
 
ชมรม อสม. 1 ชมรม  
 
ชมรมผู้สูงอายุ 1 ชมรม  
 
ชมรมฌาปนกิจหมู่บ้าน 1 ชมรม หมู่ที่ 1 - 9
 
 
            พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเนินแจง เป็นที่ราบลุ่มแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรที่สำคัญของตำบลเนินแจง ได้แก่ แม่น้ำแควตากแดด คลองธรรมชาติจำนวน 5 สาย ได้แก่ ลำคลองสำลี ลำคลองหนองตาโพด ลำคลองวัดโบสถ์ ลำคลองชลประทาน ลำคลองวังขนาน ฯลฯ เป็นต้น