หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
Backoffice
Backoffice
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 
 
  NEWS  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
Noen Chaeng Subdistrict Administrative Organization องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง ----ช่องทางการติดต่อสื่อสาร www.facebook.com/nernjang----- โทรศัพท์ 056981109----- โทรสาร 056981109----- E-mail : nernjang.sopo@gmail.com-----
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.เนินแจง
 
     
  “ แหล่งน้ำพอเพียง เกษตรปลอดสารพิษ เศรษฐกิจดี
มีแหล่งท่องเที่ยวทันสมัย มุ่งสู่ชุมชนที่น่าอยู่ ”
 
     
 
 
พันธกิจ
 
  ส่งเสริมการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค
  ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรและอาหารที่ปลอดภัย
  ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลอย่างยั่งยืน
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์
  มีโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
  การคมนาคมที่มีความสะดวก รวดเร็ว
  ประชาชนมีน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภค - บริโภค
กลยุทธ์
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค
  พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพและน้ำเพื่อการเกษตรเพียงพอ
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
  ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในการรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
กลยุทธ์
  ส่งเสริม ป้องกัน ร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตร และอาหารปลอดภัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มลพิษ ของเสียอันตราย
และมีระบบการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
เป้าประสงค์
  ส่งเสริม สนับสนุน การใช้เกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ
การปลูกพืชปลอดสารพิษ
  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายในครอบครัว
  การบริการด้านการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างทั่วถึง
กลยุทธ์
  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและเชิงอนุรักษ์
  พัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหาความยากจน
  ส่งเสริมอาชีพการเกษตร และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรปลอดภัย
  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอ ส่งเสริมการออมทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจพอเพียง ลดรายจ่ายในครอบครัว
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
 
การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์
  การบริการด้านการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ เป็นไปอย่างทั่วถึง
  ส่งเสริม พัฒนาการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี
  ส่งเสริมอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้สู่ลูกหลาน
  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดี ปราศจากโรคภัย
  เพื่อส่งเสริมและพัฒนา การกีฬา นันทนาการ และการสาธารณสุข
  เพื่อสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน
กลยุทธ์
  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
  พัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
  พัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น
  พัฒนาส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ปราศจากยาเสพติด ลดปัญหาการใช้ความรุนแรง ในชุมชนครอบครัว และสังคม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุขในท้องถิ่น
  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็ก สตรี ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
  พัฒนาการจัดสวัสดิการภาครัฐและชุมชน ส่งเสริมความช่วยเหลือ
ประชาชนนำไปสู่สังคมแห่งการพึ่งพาตนเองระดับตำบล
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
 
การเมือง การบริหาร
เป้าประสงค์
  เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น
  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วม
ในการบริหารงาน
  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
  เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง เป็นหน่วยงานหลัก
ในการให้บริการสาธารณะในตำบลเนินแจงเป็นที่ยอมรับ
ของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
กลยุทธ์
  พัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
และการดำเนินงานเมืองน่าอยู่
  พัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร
  พัฒนาการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  พัฒนาประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 0-5698-1102 หรือ 0-5698-1109
อบต.เนินแจง
อบต.เนินแจง

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 056-981-102 โทรสาร : 056-981-109
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินแจง
จำนวนผู้เข้าชม 17,954,670 เริ่มนับ 11 ต.ค. 2553
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10